BÀI TẬP ANĐEHIT (PHẦN TÍNH TOÁN)Thứ 7, 12/02/2011 | 16:25:54 PM

BÀI TẬP ANĐEHIT

Bài 1.

1).Một anđehit A có công thức (C3H5O)

+ Hãy xác định công thức phân tử của A biết A là một anđehit no mạch hở

+ Viết các đồng phân đơn chức của chất hữu cơ có cùng CTPT với A.

2).A,B,C,D là nhữnh chất hữu cơ mạch hở có CT C3H6O.

+ Viết CTCT và gọi tên A,B,C,D

+ Dùng phương pháp hoá học để phân biệt A,B,C,D.

+Viết phương trình điều chế A,B,C,D từ CH4 và các chất vô vơ.

Bài 2.Oxi hoá 10,2 g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp trong dãy đồng đẳng người ta thu được hỗn hợp 2 axit cacboxylic no đơn chức.Đẻ trung hoà hỗn hợp 2 axit này phải dung 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a).Hãy xác định CTPT 2 anđehit

b).Tính % khối lượng mối anđehit trong hỗn hợp.

Bài 3.Một chất hữư cơ Y no chứa các nguyên tố C,H,O chỉ chứa một loại nhóm chức tham gia phản ứng tráng gương.Khi cho 0,01 mol Y tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 4,32 g Ag.Xác định CTPT của Y.Viết đúng CTCT của Y nếu Y mạch thẳng và chứa 37,21 % oxi về khối lượng.

Bài 4.Đốt cháy hoàn toàn 0,175 g chất A chứa các nguyên tố C,H,O thu được 0,224 lit CO2(đktc) và 0,135 g H2O.Tỉ khối hơi của A với H2 bằng 35.

a).Xác định CTPT của A.

b).Cho 0,35 g A tác dụng với H2 có Ni xúc tác thu được 0,286 g ancol isobutylic.Viết CTCT của A và tính hiệu suất tạo thành ancol.

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C,H,O thu được 13,2 g CO2(đktc) và 5,4 g H2O.Tỉ khối hơi của A với không khí bằng 2.Để đốt cháy hoàn toàn lượng hợp chất đó cần 12,8 g oxi.

a).Tìm CTPT của A

b).Khi cho X tác dụng với H2 ta thu được 1 chất có thể tham gia phản ứng este hoá .Mặt khác A bị oxi hoá bởi AgNO3/NH3 thu được Ag.Vậy A là chất gì? Viết phương trình phản ứng.

c).Viết CTCT các đồng phân của A

Bài 6.Oxi hoá hoàn toàn m g ancol đơn chức bậc một A bằng CuO thu được anđehit B.Hỗn hợp khí và hơi thu được sau phản ứng chia làm 3 phần bằng nhau:

            Phần 1 tác dụng với Na dưđược 5,6 lít H2 (đktc)

            Phần 2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 64,8 g Ag.         

            Phần 3 đốt cháy hoàn toàn thu được 33,6 lít CO2 (đktc) và 27 g H2O.

a).Tính hiệu suất oxi háo ancol thành anđehit

b).Xác định CTCT A và B

Bài 7.Một hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức có tổng số mol bằng 0,25.Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 84 g Ag và khối lượng dung dịch AgNO3 giảm 77,5 g.

a).Xác định CTPT 2 anđehit và % số mol của chúng.

b).Lấy 0,05 mol HCHO trộn với một anđehit C được hỗn hợp Y.Hỗn hợp này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư cho 25,92 g Ag.Đốt cháy hết Y thu được 1,568 lít CO2.Xác định CTCT của C biết C mạch thẳng.

Bài 8.Khi cho bay hới 2,9g một chất hữư cơ X thu được 2,24 lít khí ở 109,2oC và 0,7 atm.Mặt khác 5,8 g X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 43,2 g Ag .

a).Xác định CTCT và gọi tên X

b).Viết PT điều chế X từ đất đèn

c).Viết phương trình phản ứng giữa X với AgNO3/NH3 ; Cu(OH)2/NaOH ; H2 và dung dịch KMnO4 loãng.

Bài 9.A,B là các chất hữu cơ đồng chức chứa các nguyên tố C,H,O.Khi cho tác dụng với AgNO3/NH3 thì 1 mol A hoặc 1 mol B đều tạo ra 4 mol Ag.Còn khi đốt cháy hết A hoặc B ta thấy :

Đối với A :n(O2 pứ) :n(CO2):n(H2O) = 1:1:1

Đối với B :n(O2 pứ) :n(CO2):n(H2O) = 1,5:2:1        

 a).Tìm CTPT ,CTCT của A,B.

b). Từ A,B có thể điều chế 2 đồng phân cùng chức X,Y có CTPT là C4H6O4.Viết phản ứng tạo ra X,Y

Bài 10.Cho 3 g một anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 vừa đủ thu được 43,2 g AG.Xác định CTCT anđehit biết rằng khi hoá hơi 3 g anđehit thu được 1 thể tích bằng thể tích 3,2 g O2 (các khí đo ở cùng điều kiện)

Bài 11.Cho 8,8 g hỗn hợp 2 anđehit no A,B tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 86,4 g Ag.Mặt khác hoá hơi 8,8 g hỗn hợp trên thu được thể tích đúng bằng thể tích 6,4 g O2 ở cùng điều kiện.Biết A,B có phân tử gam bằng nhau.

a).Xác định CTCT của A,B.

b).Từ A và B viết phương trình phản ứng điều chế 2 hợp chất X,Y có cùng công thức phân tử là C4H6O4.

Bài 12. Có 2 đồng phân mạch thẳng X,Y chỉ chứa C,H,O trong đó H chiếm 2,439 % về khối lượng.Khi đốt cháy X hoặc Y đều thu được số mol H2O bằng số mol mỗi chất đem đốt.Hợp chất hữu cơ Z có khối lượng phân tử bằng khối lượng phân tử của X và chỉ chứa C,H,O.

Biết rằng 1 mol X hoặc Z phản ứng vừa đủ 1,5 mol Ag2O/NH3.1mol Y phản ứng vừa đủ với 2 mol Ag2O/NH3

a).Tìm CTCT của X,Y,Z,Viết các phương trình phản ứng.

b).Hãy chọn 1 trong 3 chất trên để điều chế CaoSuBuna sao cho quá trình đơn giản nhất.

lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận