Bai tap cau tao nguyen tuThứ 2, 09/07/2012 | 00:08:48 AM
BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Họ tên: …………………………………Lớp:………… Bài 1: Trong các phân tử sau: IF3, CCl4, MgCl2, AlCl3,PCl5.Có bao nhiêu chất là hợp chất ion? A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Bài 2: Cho các cấu trúc hình học: (a) đường thẳng (b) chóp tam giác (c) song tháp tam giác (d) tứ diện đều Phân tử PCl5, CO2 có cấu trúc hình học lần lượt là A. (a), (d) B. (b),(c) C. (c), (a) D. (b), (a) Bài 3: Có cấu trúc phân tử sau: AX5. X X │ X__ A │ X X ( A là nguyên tử trung tâm, X là phối tử) Trong số các phân tử sau dây, hãy cho biết những phân tử nào có cấu trúc như vậy. PCl3 , (2) SCl2, (3) OF2, (4) NF5, (5) PCl5 , (6) AsF5, (7) SOCl2. A. (1), (4) B. (4), (5) C. (5),(6) D. (2),(5),(7) Bài 4: Một nguyên tố X tồn tại ở hai dạng đơn chất là α và β. Khi đốt nóng X có khả năng phản ứng cao hơn so với ở nhiệt độ thường. X khi đốt cháy trong oxi không khí sinh ra một khí Y có mùi hắc và có khả năng làm mất màu nước brom. Vậy X ,Y lần lượt là A. S, SO2. B. Cl2, Cl2O5. C. P, P2O5. D. S, H2S. Bài 5: Có cấu trúc phân tử sau: AX3. X__ A ___X │ X ( A là nguyên tử trung tâm, X là phối tử) Trong số các phân tử sau dây, hãy cho biết những phân tử nào có cấu trúc như vậy. (1) SO3 , (2) AlCl3, (3) OF2, (4) BF3, (5) PCl5 , (6) H2O, (7) NaCl. A. (1), (4) B. (4), (2) ,(1) C. (5),(6),(4) D. (2),(4),(7) Bài 6: Cho phương trình hóa học sau: aFeS2 + bCuS2 + cHNO3 → dFe2(SO4)3 + eCuSO4 + fN2O + gN2 + hH2O. Tổng số hệ số phản ứng của phản ứng trên bằng bao nhiêu.Biết tỉ lệ N2O : N2 = 2:5. A.1025 B.2015 C. 3015 D. 4015 Bài 7: Khi đo tốc độ của một phản ứng hóa học, người ta xác định được một hằng số,gọi là hằng số nhiệt γ. Khi tăng nhiệt độ lên 100C thì tốc độ phản ứng tăng lên γ lần. Khi đó ta có hệ thức: v2/v1 = γ (T2-T1) / 10. Bài toán đặt ra khi tăng từ 100oC lên 1000oC và biết γ = 2 thì tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần? A.210 B. 29 C. 2900 D. 290. Bài 8: Cho các phát biểu sau. Chọn phát biểu đúng? A. Phân tử CO2,CH4 đều có hình dạng phân tử kiểu đường thẳng. B.CO2, HSO4-,NH4+ đều là những chất và ion có tính axit C.BF3, NH3 là những phân tử không phân cực D.Giá trị của số lượng tử spin ms chỉ có 1 giá trị duy nhất là ms = + ½ Bài 9: Cho các phát biểu sau: (1) Chỉ có những chất của cùng một nguyên tố như O2,H2....thì phân tử đó mới không phân cực (2) Các halogen là những phân tử không phân cực,độc, tan được trong benzen. (3) Khí Cl2 có màu lục nhạt, F2 có màu vàng nhạt, I2 ở thể rắn có màu tím (4) Ở điều kiện thường N hoạt động kém hơn P (5) P trắng có cấu trúc polime, P đỏ độc hơn P trắng (6) Khi cho Na2S2O3 vào một axit mạnh, Na2S2O3 bị phân hủy tạo SO2 và S. (7) CrO và Cr2O3 đều có thể phản ứng với HCl. (8) Ni(OH)2 không tan trong NH3 dư, Cu(NH3)42+ là một dung dịch tan (9) CO và CO2 đều bị FeO khử tạo Fe ở nhiệt độ cao (10) Các protein hình cầu tan trong nước, protein hình sợi không tan trong nước. Số phát biểu đúng là A. 5 B. 6 C. 7 D. 9 Bài 10:Cho hằng số cân bằng của phản ứng: A + 2B → 3C + ½ D Phản ứng thực hiện ở 25oC, ban đầu nồng độ của C là 3.10-3M. Sau 128 giây, nồng độ của C tăng lên 7,8.10 3M.. Tính tốc độ phản ứng tính theo C là A. 1,25.10-3M/s B. 2,25.10-3M/s C. 3,75.10 3M/s D. 1,25.10 3M/s.
lich

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận